9

DAKVEILIGHEID

Dakveiligheid
Een dak beschermt tegen invloeden van buitenaf. Het heeft daardoor echter ook veel te lijden en dat brengt gevaren met zich mee. Naast slijtage en lekkages kent het dak drie grote veiligheidsrisico’s: instortingsgevaar, stormschade en valgevaar. De risico’s kunnen worden verkleind of zelfs helemaal weggenomen door professionele aanleg en periodieke controle en onderhoud van het dak. Daarnaast zijn er een aantal, soms zelfs verplichte, preventieve maatregelen om te grote risico’s te voorkomen. Wij kunnen de gevaren voor u in kaart brengen en alle (voorgeschreven) voorzieningen leveren en aanbrengen. Natuurlijk altijd op basis van een gedegen risico-inventarisatie.

Instortingsgevaar
Jaarlijks bezwijken er in Nederland tientallen daken door overbelasting van water of sneeuw. Ophoping van water ontstaat als regenwater niet snel genoeg wordt afgevoerd, door te weinig of verstopte afvoeren, verkeerd afschot of te beperkte noodoverlopen. Ook sneeuwbelasting geeft een instortingsrisico. Dit gevaar is groter bij daken met zonnepanelen omdat sneeuw langdurig tussen de panelen blijft liggen. Ook doorvoeren verstoppen door sneeuw en ijs waardoor (smelt)water moeilijker van het dak loopt. Periodiek onderhoud is essentieel om instortingsgevaar te verkleinen. Door uw daken periodiek te laten reinigen, herstellen en inspecteren worden mogelijke risico’s tijdig opgespoord.

Stormschade
Regelmatig waait er bij een storm een dak geheel of gedeeltelijk van een gebouw. In de meeste gevallen had dit echter voorkomen kunnen worden door professionele plaatsing en onderhoud van het dak. Ook de keuze voor de juiste dakbedekking en een gedegen berekening van de winbelasting zijn essentieel. Twijfelt u over de stormvastheid van uw dak? Wij controleren het graag voor u en nemen alle nodige maatregelen.

Valgevaar
Veilig werken op daken is verplicht. Volgens het nieuwe Bouwbesluit en de Arbo-wet zijn gebouweigenaren en beheerders verantwoordelijk voor veilig werken op hoogte. Schilders, glazenwassers, installateurs en anderen moeten het dak veilig kunnen betreden voor werkzaamheden. Welke veiligheidsvoorzieningen voor uw gebouw noodzakelijk zijn hangt af van de specifieke omstandigheden. Daarom voeren we altijd eerst een risico-inventarisatie uit en geven op basis daarvan advies over de te nemen maatregelen, die we ook kunnen plaatsen en onderhouden.